Vil bygge høyt og tett på Sinsenengen

Slik vil Sinsenveien 45-49 AS og arkitektene i A-lab løfte tomteutnyttelsen på Sinsen og Løren til nye høyder


Skal rive og bygge nytt: Ica-tomta med blokkene i Børsteveien og Kanonhallveien i bakgrunnen.  (Foto: Trond Lepperød)

Løren og Økern har de siste ti årene vært et område i stor endring fra næring og industri til boligområde. I dette området håper politikerne å ta unna en stor del av den framtidige byveksten i Oslo. I 2004 vedtok man en kommunedelplan for området som meislet ut en ambisjon om å få satt av «så store områder som mulig til boligutviklig» og anslo behovet på over 40.000 boliger innen 2015. Nå kommer et utbyggingsinitiativ som kan komme til å tøye grensene for utnyttelsesgrad.


Kontorblokkene på den såkalte Ica-tomta på Sinsen (Sinsenveien 45-49) skal vike plassen for nye boligblokker. Forslagsstiller Sinsenveien 45-49 AS ved eiendomsforvalterfirmaet Fazenda Asset Management AS og Arkitektur Laboratoriet AS (A-lab) gikk svært offensivt ut da de presenterte sitt initiativ for kommune, grunneiere og rettighetshavere i fjor. De ba om en utnyttelsesgrad på 225 prosent og tilsammen 450 leiligheter fordelt på blokker på 9-11 etasjer på tomta på Sinsenengen. Etter dialog med kommunens plan- og bygningsetat og innspill fra berørte parter er planforslaget nå justert noe ned. Nå opereres det med 385 leiligheter fordelt på 5-9 etasjer. Det som nå foreslås gir en utnyttelsesgrad på 202 prosent. Dermed er forslaget som snart kommer ut på offentlig høring i strid med gjeldende kommuneplan for området (kommundelplan for Økern (Kdp15), som tillater 100-150 prosent.


Plan- og bygningsetatens kartskisse hvor planområdet er merket med rødt.


Da bydel Grünerløkka leverte sin forhåndsuttalelse til oppstartmøte i juni 2013, var utnyttelsesgrad og etasjehøyder tema: «Bydelen kan ikke se at der foreligger særlig grunn til å overskride kommunedelplanens grenser for utnyttelse og antall etasjer», het det. Sameiet Lørenplatået og Lørenparken Boligsameie uttrykte også bekymring for høyder og utnyttelsesgrad.

Med sitt bearbeidede planforslag mener forslagsstiller at de har lyttet til innvendingene. Det nye forslaget beveger seg til maksgrensen av hva kommunedelplanen tillater når det gjelder høyder, men går fortsatt langt over når det gjelder utnyttelesgrad. Forslagsstiller argumenterer slik for å trosse vedtatte føringer:

«Et presset boligmarked og kostnadskrevende riving forutsetter en høyere utnyttelse for å realisere potensialet i prosjektet».

Illustrasjon hentet fra planforslag viser hva som skal rives og hva som skal bygges. Illustrasjon hentet fra planforslag fra Sinsenveien 45-49 AS og A-lab. (Klikk på bildet for å se større versjon).


Argumentet er videre at dette området tåler en høyere utnyttelsesgrad enn det som er tilfellet på naboeiendommer. Her lister forslagsstiller opp flere punkter , blant annet:

Størrelsen på planområdet, variasjon i bygningsvolumer, store felles utearealer, topografi bedres, ikke vesentlig forringede solforhold i forhold til dagens situasjon for nabobebyggelse og til slutt at det i dag foreligger godkjente prosjekter på Løren med tomteutnyttelse på 180 prosent.

Skygger mot naboer på sommertid. Skissen viser situasjonen i dag og etter utbygging 21. juni klokka 16. Skisse hentet fra planforslag fra Sinsenveien 45-49 AS og A-lab.


Kontorblokkene som skal rives ligger vendt øst/vest på høydedraget Sinsenengen med Dag Hammarskjølds vei i nord, Lørenbyen i øst og sør og  villabebyggelsen i Sinsen hageby vis a vis Sinsenveien i vest. All eksisterende bebyggelse på planområdet skal rives, og tre av blokkrekkene som planlegges skal ligge vendt nord/sør. De vil da danne en høy blokkrekke mot bebyggelsen i Kanonhallveien og Børsteveien og avhengig av årstid kaste lange skygger inn på nabobebyggelsen ettermiddag og kveld.


Sørøst for planområdet ligger blokker på fire og fem etasjer. Planene for Sinsenengen omfatter blokker opp i ni etasjer. (Foto: Trond Lepperød)


Et planinitiativ for detaljregulering er like om hjørnet. Plan- og bygningsetaten mottok et dokument 7. mars i år, men det var ufullstendig og forslagsstiller må innen 22. april fylle ut det som mangler.


Sinsenboeren vil i flere bloggposter presentere ulike sider ved forslaget for Ica-tomta/Sinsenengen og følge behandlingen av saken. Har du spørsmål/kommentarer, send en e-post.

Aktuelle lenker:
Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvem husker denne Sinsen-restauranten?

Hva skjer i Trondheimsveien 113?

Slik blir den nye høyblokka på Økern torg