Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken

Lørenveien 38 står ved inngangen til Peer Gynt-parken og det som var Løren leir.

Selvaag Eiendom vil bygge et fem etasjer høyt kontorbygg i Lørenveien 38 ved inngangen til Peer Gynt-parken, lavblokkene rundt og den verneverdige Kanonhallen. Planene bryter med reguleringsbestemmelsene for området både når det gjelder byggegrenser og byggehøyder, men i et brev til kommunen datert 6. april ber Magnus Skallerud i Selvaag og Grape Architects om at plan- og bygningsetaten ser gjennom fingrene med dette og behandler søknaden som en byggesak med dispensasjon.

Selvaag Eiendom ber kommunen gi dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Lørenveien 38. (Google Maps)

Den innsendte skissen og beskrivelsen av planene sier lite om konsekvensene for boligene bak, der beboerne i første rekke i Lørenparken boligsameie åpenbart vil miste lys og utsikt. Det foreligger ingen solskisser i utkastet. Selvaag Eiendom og arkitektkontoret konkluderer med at «nytt volum anses ikke å ha vesentlige negative virkninger».

Lørenveien 38 er i dag på tre etasjer og huser blant annet House of Nerds. Arealet (BTA) er beregnet til 2400 kvadratmeter uten loft og kjeller. Selvaag vil utvide til 5770 kvadratmeter både ved å bygge dypere og høyere. Får de kommunen med seg, blir nybygget like høyt som naboblokka som huser Rema 1000 og dybden økes til 28,8 meter. Det betyr at ny fasade vil gå helt ut til sørfasaden på det som var portvakta til Løren leir, i dag Løren kiosk og grill. Det betyr mer skygge og en mindre åpen inngang til den populære Peer Gynt-parken, som Selvaag anla da de kjøpte Løren leir. Tegningene som Grape Architects har sendt inn viser, hvis vi leser dem riktig, et bygningsvolum som går utover byggegrensene både i sør, øst og nord og i tillegg vil overstige maks tillatte mønehøyde, som er 13,5 meter. Reguleringsplanen fra 2004 sier at «bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og maksimale høyder som vist på plankartet». Dette er det altså ikke tatt hensyn til i de skissene som er presentert for kommunen.Slik beskriver Selvaag og arkitektkontoret sine planer i brevet:

Nybygg for kontor på 5770 m2 med noe utadrettet virksomhet i første etasje. Et nybygg vil kunne bidra bedre i den bymessige konteksten, og svare bedre på føringer i VPOR, samt kunne gi mer optimale kontorareal.

Det ønskes diskutert om nytt volum med noe økte høyder og med fasadeliv justert noe nærmere veien kan behandler som byggesak med dispensasjon. Dette fordi det anses å være en relativt beskjeden økning som i større grad svarer på bymessige prinsipper i området og som bedre kan bidra til strøksgaten. Nytt volum anses ikke å ha vesentlige negative virkninger og vi mener det derfor bør kunne unntas fra plankrav.
TL 
Lørenveien 38 til venstre og første rekke i Lørenparken boligsameie til høyre.
Slik har Grape Architects illustrert Selvaags planer for Lørenveien 38. (Grape Architects)

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon