Her sikres Løren aktivitetspark og flerbrukshall


Plan- og bygningsetaten er ute med kunngjøring om detaljregulering for Lørenveien 55-65 og Peter Møllers vei 15 i en samleannonse i Aftenposten mandag.

Lørenveien 55-65 ble vedtatt omregulert 10. juni mens Peter Møllers vei 15 ble vedtatt omregulert 17. juni. Dette er reguleringsplaner som blant annet legger til rette for Løren aktivitetspark med flerbrukshall.

Plankart for Lørenveien 55-65.


I Lørenveien 55-65 legger den vedtatte planen til rette for et stort boligprosjekt med cirka 490 leiligheter lokalisert rundt fire tun som åpner seg mot sør. Boligbebyggelsen varierer fra fem til åtte etasjer og utgjør cirka 45.000 kvadratmeter av samlet maks bruksareal over terreng på 61.000 kvadratmeter.

Lørenveien i retning mot Økern.


Lengst øst mot Ring 3 foreslås forretning, kontor, bevertning, treningssenter og helserelatert virksomhet med høyde på inntil 42 meter over terrenget, det vil si 11-12 etasjer. Mellom denne bebyggelsen og boligtunene vestenfor reguleres det et allment tilgjengelig torg på 3 mål. Det tillates maks 3500 kvadratmeter forretning lokalisert rundt torget.

Det sikres en barnehage med fire avdelinger vest i området. Her reguleres det også gangareal i forlengelsen av Lørenfaret til regulert bru over Alnabanen og forretning/beverting i 1. etasje mot krysset Lørenveien/Lørenfaret. All parkering skal være under bakken. Planen har rekkefølgekrav om opparbeidelse av Lørenveien i totalt 20 meters bredde langs planområdet og Løren aktivitetspark med flerbrukshall på den andre siden av Lørenveien. Innenfor planområdet er det rekkefølgekrav til opparbeidelse av barnehagen, gangareal i vest og torget.

KORT FORTALT
  • 490 leiligheter
  • Fra fem til åtte etasjer
  • Næringsområde med 11-12 etasjer i øst
  • Barnehage med fire avdelinger
  • Bru over Alnabanen
  • Løren aktivitetspark og flerbrukshall

BILDE UNDER: Planen legger opp til etablering av Løren aktivitetspark med flerbrukshall på den andre siden av Lørenveien, på tomta bak denne hekken.


KART: Lørenveien 55-65 omfatter blant annet nåværende Coop Obs.

SAKSINNSYN for Lørenveien 55-65. Klikk her for å se sakspapirer med mer.

PETER MØLLERS VEI 15

Peter Møllers vei 15 er vedtatt omregulert til boligbebyggelse, bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur/helse/velvære/bevertning, torg, gangvei og park.

Detaljreguleringen legger opp til tre boligblokker i fem til åtte etasjer, plassert rundt et felles gårdsrom. Maks tillat BRA er 15.000 kvadratmeter.

Mot hjørnet av Peter Møllers vei og Dag Hammarskjølds vei er det regulert torg, og i 1. etasje mot torget skal det være utadrettet, virksomhet, som det står i vedtaket.

Det er regulert offentlig gangvei langs planområdets grenser mot øst og sør og offentlig park i sør. Planen har også rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av fortau langs Peter Møllers vei, bidrag til Løren aktivitetspark med flerbrukshall og torg, gangvei og park innenfor planområdet.

KORT FORTALT

  • Tre boligblokker
  • Fem til åtte etasjerSAKSINNSYN FOR PETER MØLLERS VEI 15.

KART. Detaljreguleringen for Peter Møllers vei 15 legger opp til tre boligblokker i fem til åtte etasjer, plassert rundt et felles gårdsrom.


I august i fjor skrev vi her på Sinsenboeren om planene for Lørenveien 64, som Selvaag Bolig kjøpte og ønsket omregulert til boligformål. Her kom Oslo kommune med forslag om omregulering til grønnstruktur, friområde/park, eventuelt flerbrukshall. Tomta er i dag parkeringsplass og ligger bak en furuhekk på motsatt side av veien der du svinger inn til kjøpesenteret Coop.

I mars i år kunngjorde Oslo kommune at Eiendoms- og byfornyelsesetaten hadde fått på plass en utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Lørenveien Utvikling AS om reguleringsplan for Lørenveien 55-65.

Utbyggingsavtalen regulerer, het det, finansiering og gjennomføring av Lørenveien langs planområdet, gangvei i Lørenvangen mellom Lørenveien og Alnabanen, samt andel av Løren aktivitetspark med flerbrukshall.

SAKSINNSYN LØRENVEIEN 64

Flere lag og organisasjoner har på veien uttalt seg om behovet for flerbrukshall.

- En aktivitetspark vil være et naturlig samlingspunkt for barn og ungdom, og befolkningen forøvrig. Et aktivitetshus/flerbrukshall, som kan brukes av både organisert idrett og frivillige organisasjoner, vil være et naturlig samlingspunkt på Løren, sa Hasle og Frydenberg Vel i september 2014.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvem husker denne Sinsen-restauranten?

Hva skjer i Trondheimsveien 113?

Slik blir den nye høyblokka på Økern torg