Lørenveien 51: Fra badekar til boliger


Lørenveien 51 var en gang adressen til industribedriften Emaljeverket AS, mest kjent for badekar og vaskemaskinen Evalet. Under krigen, da produksjonen ble opprettholdt, skal det illegalt ha blitt produsert deler til Stenguns her. Eierne av eiendommene Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 har gått sammen og er i dialog med Oslo kommunes fagetater om et reguleringsplanforslag der man vil omregulere fra næring til bolig. Et torg, en gangveiforbindelse og bru over Alnabanen inngår også. Plan- og bygningsetatens framdriftsplan tilsier at et planforslag vil bli lagt ut for offentlig ettersyn til høsten.

Her er planene i korte trekk - og litt om historien.

Enerhaugen Arkitektkontor AS og Nye Lørenveien næringsbygg presenterte i 2012 skisse for omregulering av næringsområdet i Lørenveien 51 og Lørenvangen 14. I april 2013 varslet de oppstart av detaljregulering. Da var det snakk om 28.000 kvadratmeter BRA til bolig, nærmere 400 boliger.

Les mer på enerhaugen.com 

Forslag til reguleringsplan skal etter planen ut til ettersyn høsten 2015.
Samlet utgjør planområdet et areal på cirka 15.000 kvadratmeter. I vest ligger trafostasjon, i sør sporområde for Alnabanen.

Litt om planprosessen så langt:

Uenighet mellom de to grunneierne i planområdet gjorde at det var stillstand i planprosessen fra juni 2013 til september 2014, går det fram av kommunens papirer. I et dialogmøte 1. september 2014 ble det klart at man nå er enige om et samarbeid og ønsker å gå videre med én regulering for begge eiendommer.

Her er noen av punktene fra det dialogmøtet:


  • Lørenvangen: Del av Lørenvangen syd for Lørenveien er avsatt til torg og internvei i Veiledende plan for det offentlige rom (VPOR) for Løren og Økern. 
  • Det er regulert areal i Lørenvangen for landing av framtidig bro fra sørsiden av Alnabanen.
  • På bakgrunn av tiltak i VPOR kan forslagsstiller forvente krav til rekkefølgebestemmelser utover opparbeiding av del av Lørenvangen til torg/plass.
  • Forslagsstiller skal se nærmere på plassering av gangveien fra planområdet og opp til Peter Møllers vei.
  • Plan- og bygningsetaten er svært positive til en gangforbindelse på nordsiden av Alnabanen fra planområdet til framtidig Løren t-banestasjon.


20. november 2014 var det et møte mellom Plan- og bygningsetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Bymiljøetaten.

Etatene er av den oppfatning at planforslag for Lørenveien 51 og Lørenvangen 14 må være med på å realisere tiltak som angitt i VPOR Løren, Veiledende plan for det offentlige rom.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker at det legges inn rekkefølgebestemmelse om at Løren aktivitetspark og flerbrukshall skal være sikret opparbeidet, og Plan- og bygningsetaten støtter dette.

Lørenvangen torg og gangvei på nordsiden av Alnabanen var også tema i møtet. Etatene mener større VPOR-tiltak skal reguleres til offentlig formål. Dersom det foreslåtte torget i Lørenvangen og gangvei på nordsiden av Alnabanen skal brukes av allmennheten som en del av Løren gangveinett og skal oppfatetes som en del av det offentlige rom, bør disse også reguleres til offentlige formål, heter det.
På møtet var det enighet om at før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, skal Plan- og bygningsetaten følge opp grensesnittet med omkringliggende planer og sjekke ordlyden i rekkefølgebestemmelsene.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Hvem husker denne Sinsen-restauranten?

Slik blir den nye høyblokka på Økern torg