Skanska Bolig og Oslo kommune klar med utbyggingsavtale for Peter Møllers vei 15


Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har forhandlet fram forslag til utbyggingsavtale mellom Oslo kommune og Skanska Bolig AS om gjennomføring av reguleringsplan for Peter Møllers vei 15.

Området reguleres til: Bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse - bolig/forretning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (kultur, helse, velvære) /bevertning. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - torg - gangvei Grønnstruktur - park

Tomta huser i dag et stort forretningsbygg med blant annet elektronikk-grossist Pioneer Norge, bruktbilforhandler KVD Norge og den gamle kunstnervillaen rett ved Dag Hammarskjølds vei.

Reguleringsplan foreligger i ett alternativ til politisk behandling. Reguleringsplanen kan du se i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn-side her, saksnummer er 201311488.

Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av gangvei og park over Peter Møllers vei 15, fortau på østsiden av Peter Møllers vei langs planområdet, samt andel av Løren aktivitetspark med flerbrukshall, står det å lese i kunngjøringen fra Oslo kommune.

Utbyggingsavtale, høringsbrev og liste over høringsinstanser er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Klikk her for å se alle dokumentene.

Viktige punkter i reguleringsbestemmelsene:

  • Innen planområdet kan det oppføres bebyggelse med maks. 15.000 m2 BRA
  • Mot Dag Hammarskjölds vei skal det etableres et vegetasjonsbelte mellom vei og bebyggelse
  • Hovedadkomst for bil til planområdet skal være fra Peter Møllers vei
  • Bilparkering skal etableres i garasjeanlegg under terreng
  • Området regulert til park skal utformes med tanke på variert bruk for alle aldersgrupper 
  • Før det gis igangsettingstillatelse skal fortau på østsiden av Peter Møllers vei langs det regulerte området være sikret opparbeidet
  • Før det gis igangsettingstillatelse for de enkelte felt skal Løren aktivitetspark med flerbrukshall, nord for Lørenveiens østre del, være sikret opparbeidet
Se kart med påtegning for reguleringsområdet.

KART: Faksimile fra Plan- og bygningsetatens dokumenter.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Byvandring til Lille Tøyen hageby og Keyserløkka

Her er åpningstidene på Løren minigjenbruksstasjon

Vil bygge fem etasjer høy kontorblokk ved inngangen til Peer Gynt-parken